Ochrana soukromí na webové stránce www.scaleup.cz


I. Obecné informace

Webová stránka www.scaleup.cz (“ScaleUp”) je službou Scale Up Impact, s.r.o.,
dále také ” SCI” nebo “my”/”nás”.

V následujícím textu vás budeme informovat o nakládání s vašimi osobními údaji. Pokud budete používat naši webovou stránku a služby SCI, dozvíte se, jak budou zpracována vaše osobní údaje.

Protože ochrana vašeho soukromí je pro nás důležitá, chtěli bychom vás informovat, v jakém rozsahu budeme vaše údaje zpracovávat a jakým způsobem.

Deklarace o ochraně dat je vám kdokoli k dispozici v sekci Ochrana soukromí na naší webové stránce www.scaleup.team/legal/privacy/

Samozřejmě se řídíme právními opatřeními nařízení o ochraně dat (“GDPR”), the Federal Data Protection Act (“BDSG”) a dalších zákonů na ochranu dat.


II. Jméno a adresa kontrolního orgánu

SCI, jako provozovatel webové stránky je zodpovědný za osobní údaje, které jsou zpracovávány v důsledku použití naší webové stránky.

Scale Up Impact, s.r.o.
Zastoupený CEO Romanem Stupkou

Údolní 59

140 00 Praha 4

Česká Republika
Telefon: +420 606 615 009

E-Mail:  info@scaleup.cz


III. kontaktní údaje pracovníka pro ochranu údajů

Pokud máte otázky, nebo chcete uplatnit svá práva, prosím obraťte se na zástupce pro ochranu údajů

Kateřina Kučerová

Scale Up Impact, s.r.o.

E-Mail: info@scaleup.cz


IV. Zpracování osobních údajů

Provozování webové stránky a vytváření záznamů (log souborů)

a) Popis a rozsah zpracování údajů

Pokaždé když navštívíte naši webovou stránku, váš prohlížeč přenese následující údaje, které se automaticky uloží z technických důvodů

– Informace o typu a verzi prohlížeče

– používaný operační systém

– předchozí webová stránka, odkud se k nám dostáváte (odkazovací URL)

– vaše IP adresa

– datum a čas přístupu na naši webovou stránku

Náš systém uchovává vaše osobní údaje v log souborech. Údaje nejsou uchovávány společně s dalšími osobními údaji nebo ve spojitosti s vámi.

b) Právní základ zpracování údajů

Vaše údaje zpracováváme dočasně v souladu s čl.. 6 Sec. 1 odst.1 lit. f GDPR.

c) Účel zpracování údajů

Je nutné, abychom dočasně zpracovávali vaši IP adresu, abychom mohli naši webovou stránku zpřístupnit na vašem koncovém zařízení. Dále používáme vaše osobní údaje k optimalizaci naší webové stránky a zajištění bezpečnosti našich IT systémů vaše údaje nebudou zpracovány k marketingovým účelům.

Tyto důvody také odrážejí náš oprávněný zájem o zpracování vašich osobních údajů.

d) Období uchování

Výše uvedené osobní údaje budou smazány, jakmile již nebudou potřebné pro uvedený účel zpracování. Tento okamžik nastane, když ukončíte relaci.

IP adresa zpracovaná v log souborech bude smazána po uplynutí 7 dnů. Delší doba uchování je možná pouze v případě, že vaše IP adresa je vymazaná, nebo skrytá, takže z ní nemůžeme usoudit nic o vaší osobě.

e) možnost vznést námitku a odstranění podle čl. 21 GDPR

Není možné vznést námitku proti zpracování těchto údajů, neboť jsou nutné k fungování webové stránky.


Registrace na webové stránce.

a) Popis a rozsah zpracování dat

Na naší webové stránce vám nabízíme možnost zaregistrovat se k sebehodnotícím nástrojům, k týmu scale up, výukové platformě a dalším digitálním nástrojům, proto potřebujeme, abyste vyplnili online registrační formulář a zadali do něj osobní údaje. Pro online registraci od vás požadujeme následující údaje:

– Jméno a příjmení,

– Jméno společnosti,

– telefon,

– e-mailová adresa,

– heslo

– statistické informace

Vaše údaje nebudou postoupeny třetím osobám, když se zaregistrujete na této webové stránce, budeme rovněž uchovávat vaši IP adresu a datum a čas registrace.

b) Právní základy zpracování dat

Zpracování vašich osobních údajů je nutné, abychom s vámi mohli vstoupit do smluvního vztahu, který bude dokončením registrace uzavřen. V tomto ohledu zpracováváme osobní údaje podle článku 6 Sec. 1 odst.1 lit. b GDPR.

Právní podklady pro sběr a uchování IP adresy, data a času registrace jsou obsaženy v čl.6 Sec. 1 odst.1 lit. f GDPR.

c) Účel zpracování údajů

Osobní údaje shromážděné během procesu registrace budou zpracovány, aby bylo možné vstoupit s vámi do smluvního vztahu a k realizaci tohoto smluvního vztahu.

Zpracováváme vaši IP adresu, datum a čas registrace pro naši bezpečnost a pro případ že by třetí strana bez vašeho vědomí zneužila vaše osobní údaje k registraci na naší stránce. Je také v našem oprávněném zájmu zpracovat vaši IP adresu. Údaje nebudou poskytnuty třetím stranám a nebudou porovnávány s jinými údaji shromážděnými dalšími webovými službami.

d) Doba uchování

Vaše osobní údaje budou smazány jakmile již nebudou potřebné pro účel zpracování.

To obvykle nastane po uplynutí promlčecí lhůty, která běží od konce roku, v němž bylo ukončeno digitální nebo analogové koučování. Po zahájení promlčecí lhůty budou vaše osobní údaje zablokovány, Vaše osobní údaje budou smazány pouze v případě, že nám v tom nebrání statutární závazky uchovávání. Zejména jsme povinni uchovávat vaše osobní údaje pro účely zdanění. Údaje budou smazány po vypršení závazků k jejich uchování.

e) Možnost odstoupit podle článku 7 GDPR a odstranění podle článku 21 GDPR

Svoji registraci můžete zrušit kdykoliv a tím odvolat svůj souhlas se zpracováváním osobních údajů. Pro odvolání souhlasu napište email na info@scaleup.cz včetně emailu přidruženého k účtu. Nastavení profilu vám umožňuje změnit osobní údaje. Odvolání souhlasu se nevztahuje na právoplatnost zpracovávání osobních údajů na základě souhlasu, který byl udělen před nabytím účinnosti tohoto odvolání.

Není možné vznášet námitku proti zpracování IP adresy, protože zpracování tohoto údaje je nezbytné k prevenci a vystopování zneužití.


Cookies

a) Popis a rozsah zpracování údajů

Používáme takzvané cookies na naší webové stránce, slouží nám k rozpoznání vás jako uživatele a podporují používání naší stránky. Cookies jsou malé textové soubory, které váš prohlížeč instaluje na Vašem koncovém zařízení. Většina takzvaných relačních cookies se automaticky smaže okamžitě po ukončení relace.

Další cookies, takzvané trvalé zůstávají nainstalované na vašem koncovém zařízení, než je odstraníte. Tyto cookies nám pomáhají rozpoznat váš prohlížeč, když naši stránku navštívíte opakovaně.

V prohlížeči si můžete zkontrolovat, jaké cookies jsou na vaše koncové zařízení instalován v rámci předdefinovaného obsahu nastavení webového prohlížeče můžete rozhodnout, které cookies budou v jednotlivých případech povolené. nebudou v žádném případě přijatelné, nebo budou automaticky smazány. po zavření webového prohlížeče. Nicméně, pokud zakážete cookies, může dojít k omezení možnosti používání webové stránky.

Používáme cookies aby pro vás naše stránka byla uživatelsky příjemnější. Proto některé prvky naší stránky vyžadují možnost identifikovat volající prohlížeč po změně stránky.

V cookies jsou ukládány a přenášeny tyto údaje:

– přihlašovací informace pro vstupní masky

– nastavení jazyka webové stránky

b) Právní základ pro zpracování dat

Zpracováváme vaše osobní údaje podle článku 6 Sec. 1 odst-1 lit. f GDPR.

c) Účel zpracování dat

Používáme technické cookies pro nezbytnou optimalizaci funkcí našeho webu, jinak bychom nebyli schopni nabídnout vám na webu určité funkce. Pro tyto funkce je nutné, aby byl váš prohlížeč rozpoznám po změně webové stránky. Tyto účely také představují naše oprávněné zájmy na zpracování vašich osobních údajů.

Užíváni cookies je vyžadováno následujícími aplikacemi:

– přijetí jazykových nastavení,

– zapamatovávání hledaných výrazů,

-zpracovávání uživatelských relací přihlášených uživatelů.

Nepoužíváme vaše osobní údaje shromážděné technicky nutnými cookies k vytváření uživatelských profilů.

d) Doba uchovávání, možnost vznést námitku a odstranění podle článku 21 GDPR

Cookies nainstalované na vašem koncovém zařízení přenášejí uložené informace na naši stránku, proto máte plnou kontrolu nad tím zda a jak dlouho budou cookies uchovávat informační údaje. Přenos cookies můžete deaktivovat nebo omezit změnou nastavení prohlížeče. Cookies, které jsou uložené, mohou být kdykoliv smazány. Mazání lze provádět také automaticky. Uvědomte si však, že pokud na našem webu deaktivujete cookies, nebude možné používat všechny nabízené funkce webu.


Právo na informace

Máte právo kdykoliv požadovat informace o osobních údajích , které o vás zpracováváme. To zahrnuje informace o původu, příjemcích nebo kategoriích příjemců informací kterým postupujeme údaje a o účelu k němuž vaše osobní údaje zpracováváme.

Právo na opravu

Máte právo požadovat opravu nepřesných osobních údajů týkajících se vás a právo nechat neúplné osobní údaje doplnit

Právo na výmaz a právo na omezení

Můžete nás požádat i vymazání vašich osobních údajů s okamžitou platností. Jsme povinni data okamžitě vymazat, pokud nejsme vázání povinnostmi dalšího zpracování vašich osobních údajů na základě smluvních nebo právních závazků. To je například případ zákazu výmazu dat z důvodů daňových, v tom případě omezíme zpracování a smažeme dané osobní údaje ihned po uplynutí retenčního období.

Právo na profitabilitu dat

Máte právo obdržet osobní údaje, které jste poskytli, ve strukturovaném aktuálním strojově čitelném formátu, pokud je to technicky možné. Navíc máte právo předat tato údaje dalšímu kontrolnímu orgánu bez omezení.

Práva ve vztahu k automatickému rozhodování a profilování.

Máte právo nebýt předmětem plně automatizovaného rozhodovacího procesu včetně profilování, který má právní dopad ve váš neprospěch nebo vás významně poškozuje podobným způsobem.

Právo odvolat se k nadřízenému orgánu

Máte právo doručit stížnost nadřízenému orgánu, pokud jste přesvědčeni, že zpracování vašich osobních orgánů je v rozporu s GDPR.